Știri, Muntenia-Sud, România|sâmbătă, mai 18, 2024
Sunteți Aici Home » ACTUALITATE » DOCUMENTAR FISCAL: Prevederi legislative referitoare la activitatea zilierilor

DOCUMENTAR FISCAL: Prevederi legislative referitoare la activitatea zilierilor 

Potrivit reglementărilor legale în vigoare zilier poate fi o persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa.

Beneficiar de lucrări, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional poate fi o persoană juridică, o persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală şi întreprinderea familială. Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de lege, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.

Obligaţii

Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. Prin excepţie minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.

Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Beneficiarul de lucrări are obligaţia să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor şi să-l păstreze la sediu şi/sau la punctele de lucru, după caz. Beneficiarul are obligaţia să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile. Plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Activităţi

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere
 • pescuit şi acvacultură
 •  colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • recuperarea materialelor
 •  comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
 •  publicitate
 •  activităţi de interpretare artistică – spectacole, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
 •  activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
 •  activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice

 

Obligaţii fiscale

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări este venit asimilat salariilor, pentru care se datorează impozit în cotă de 16%. Nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute.

Modificările aduse prin Legea nr. 18/2014 activităţilor cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Minitorul Oficial, respectiv la 16.06.2014.

View My Stats