Știri, Muntenia-Sud, România|marți, iulie 23, 2024
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » Consiliul Județean se va lupta în instanță pentru ”Drumul Sudului”

Consiliul Județean se va lupta în instanță pentru ”Drumul Sudului” 

Corecția de 3,5 milioane de lei aplicată de către Autoritatea de Audit din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale pentru proiectul cunoscut drept ”Drumul Sudului” a făcut obiectul unei conferințe de presă organizată astăzi de Consiliul Județean Dâmbovița. S-au adus lămuriri cu privire la situația creată. De unde a plecat totul, unde s-a ajuns și cum poate fi rezolvat litigiul creat pe marginea acestui proiect de investiții.
”Procedura de achiziţie publică s-a desfăşurat prin licitaţie publică, contractul de achiziţie publică,  fără TVA, având o valoare estimată de 53.036.908 lei, echivalentul a 14.198.834,89 EURO, la cursul valutar de la acel moment, 1 EURO = 3,7353 lei.
Criteriul de atribuire al  contractului a fost oferta cea mai  avantajoasă din punct de vedere economic.
Regulile de publicitate şi termenele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu au fost respectate, anunţul de intenţie  fiind publicat în SEAP în data de 06.04.2009, iar  în JOUE, la data de 08.04.2009. Anunţul de participare a fost transmis în JOUE în data de 22.07.2009,  iar data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 21.08.2009, respectându-se astfel limita minimă prevăzută de art. 75,alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Publicarea anunţului de intenţie şi a întregii documentaţii în SEAP a asigurat accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici, întrucât anunţul de participare a conţinut toate  informaţiile necesare.
Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie observatorilor UCVAP documentaţia de atribuire,  constatându-se că aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 33 din OUG nr. 34/2006, asigurând ofertanţilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire  la procedura de atribuire.
La  sediul autorităţii contractante au fost depuse 10 oferte ale  unor operatori economici.
Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 21.08.2009.
Comisia de evaluare a verificat îndeplinirea cerinţelor minime de calificare  solicitate  prin „Fişa de date a achiziţiei” şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, că ofertantul câştigător este SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, cu o ofertă de 31.833.793,68 lei, fără TVA.
Raportul procedurii de atribuire nr. 12262 a fost încheiat în data de 06.10.2009.
Procedura de atribuire s-a finalizat prin încheierea contractului de lucrări nr. 489 din 29.10.2009, în valoare de 31.833.793,68 lei, fără TVA.
Trebuie precizat că documentaţia de atribuire a fost întocmită de SC Blom România SRL şi predată Consiliului Judeţean Dâmboviţa în data de 17.07.2009, concluzia fiind aceea că domnul Florin Popescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa nu are nicio implicare în redactarea Caietului de sarcini, iar afirmaţia potrivit căreia, acesta  „ a introdus în caietul de sarcini  pentru licitaţie anumite cerinţe pe care le îndeplinea numai firma Tehnologica Radion SRL Bucureşti”, este nu numai nefondată ci şi neadevărată. De menţionat că firma Blom a fost desemnată  tot ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publică.
Înscriindu-se într-o acţiune derulată la nivelul întregii ţări, Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului a dispus, prin Direcţia de specialitate, efectuarea unor acţiuni de control şi verificare a modului de derulare a proiectelor implementate şi finanţate din fonduri europene.
Pentru Proiectul „Ranforsarea şi modernizarea  drumurilor  judeţene 701, 401 A şi 711A pe traseul  Dobra – Cornăţelu – Braniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari ”, beneficiar U.A.T. Judeţul Dâmboviţa, concluziile echipei de audit s-au concretizat în Nota de constatare  a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. CA – 13708 din 22.02.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr. 2502 din 01.03.2012.
Constatările  şi măsurile dispuse au avut ca finalitate aplicarea unei corecţii financiare în sumă de 3.510.363,45 lei, ceea ce reprezintă 10 % din valoarea  contractului de lucrări.
Împotriva Notei de constatare, în termen legal, adică la 16.03.2012, s-a formulat contestaţie, adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Control şi Verificare Fonduri Comunitare, împotriva constatărilor, măsurilor, concluziilor finale şi  a corecţiei financiare de 10 % din valoarea contractului de lucrări.
Opinia noastră este aceea că autoritatea contractantă a respectat etapele procedurii de achiziţie publică, nu a restricţionat accesul operatorilor economici la procedura de achiziţie a contractului de lucrări, iar  legislaţia în vigoare, aplicabilă la acel moment, a fost respectată întrutotul de către autoritatea contractantă.
Din informaţiile pe care le avem, sunt multe proiecte în ţară cărora li s-au aplicat corecţii financiare, motivaţia autorităţii de audit fiind aceeaşi, ceea ce  denotă că autorităţile publice au interpretat şi aplicat legislaţia în acelaşi fel, atât în materia procedurilor derulate, cât şi în susţinerea contestaţiilor formulate.
Nu întâmplător, am adus în discuţie o astfel de situaţie, frecvent întâlnită în administraţia publică, pentru că, în absenţa unor reglementări nesusceptibile de interpretare, practica a devenit, cumva, regulă.
Abia în 28 septembrie 2011, Preşedintele ANRMAP a emis Ordinul nr. 509 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, ordin născut din necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice,  dar mai ales din necesitatea abordării unitare de către toate părţile implicate în procesul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a dispoziţiilor legale în domeniu. Ordinul are menirea de a preveni apariţia erorilor şi aplicarea unor posibile corecţii, dar el produce efecte pentru viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, adică 28 septembrie 2011. Prevederile ordinului nu se  aplică pentru trecut, căci altfel s-ar încălca principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile.
Cu riscul de a ne repeta, procedura de achiziţie s-a derulat în anul 2009,  cadrul legal fiind asigurat de OUG nr. 34/2006 şi nici o autoritate din cele chemate să vegheze la legalitatea unor astfel de acţiuni – ANRMAP, UCVAP – nu a semnalat încălcări ale actului normativ.
Ne vom exercita dreptul de a ataca în instanţa de contencios administrativ orice act sancţionatoriu şi avem siguranţa  că soluţia ne va fi  favorabilă, aşa cum s-a dovedit şi în alte  rânduri, în alte situaţii deduse judecăţii.
De altfel, instanţa este singura instituţie a statului învestită cu soluţionarea „definitivă şi irevocabilă” a unor astfel de speţe. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, orice afirmaţie este prematură şi menită să creeze, în opinia noastră, o stare de confuzie în rândul cetăţenilor.
Cetăţenii sunt rugaţi  să reţină că astfel de proiecte sunt  implementate în folosul comunităţii, că ele sunt extrem de complexe, că în spatele investiţiilor de care beneficiază sunt multe luni de muncă, uneori ani, şi un volum uriaş de documente, de aceea, uneori, procedurile sunt greu de înţeles şi  susceptibile de interpretare”, a precizat Carmen Ivan, consilir juridic în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

Adriana Răceanu

View My Stats